Румен Дунев: „Независимо от всичко което се случва в последните дни, искам най-искрено да ви Благодаря за Подкрепата към институцията БФАС!“

Председателя на Българска федерация по автомобилен спорт (БФАС) Румен Дунев публикува кратък пост в своя профил във Фейсбук по повод публикуваните решения от Върховният административен съд, които спряха заповедите на Министерството на младежта и спорта по повод отнемането на лиценза на АФБ (Автомобилна федерация на България) и издадения лиценз на БФАС.

Скъпи Приятели на Автомобилният Спорт,

Независимо от всичко което се случва в последните дни, искам най-искрено да ви Благодаря за Подкрепата към институцията БФАС!

Официално информация за това как ще продължи сезон 2022 ще опитам да направя в най-кратко време, след точен анализ с адвокатите и среща с Министерството на Спорта. Причината за това забавяне е една единствена, искам информацията която ще ви дам да е абсолютно точна и обективна. Не бих желал да ви подведа , да храните празни надежди или да харчите пари на вятъра!

В едно нещо обаче трябва да сте 100% сигурни, ние всички заедно ще се борим докрай!

Защо ВАС спира заповедта за отнемането на лиценза на АФБ и заповедта за лиценза на БФАС?

Ако сме си мислили, че ситуацията в родния автомобилен спорт не можеше да се усложни, то жестоко сме се лъгали. Няколко месеца след като родния спорт най-накрая получи дългоочаквана федерация имаща право да организира състезания, то за пореден път усетихме звучен шамар, който за пореден път заплашва да изпрати автомобилизма у нас в небитието.

Вчера в официалния портал на „Автомобилна Федерация на България“ (АФБ) бе публикувано част от решение по адм. дело N6303/2022 г. в което от върховният административен съд (ВАС) спира допуснатото предварително изпълнение на Заповед N РД-09-393/18.05.2022 г. на министъра на младежта и спорта, с която бе отнет безсрочния спортен лиценз издаден на АФБ по чл. 18, ал.2, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта на „автомобилен спорт“.

В следващите редове ние ще се опитаме да разшифроваме, доводите, доказателствата и решението на ВАС.

От това решение по адм. дело N6303/2022 г. става ясно, че според АФБ трябва да се спре на заповедта от ММС за отнемането на лиценза понеже „ще последват значителни и труднопоправими вреди, които по своя характер биват не само имуществени, но и неимуществени. Твърди, че освен произтичащото от отнемането на лиценза задължение за заплащане на неустойки по сключени с трети лица най-различни договори, и в този смисъл обективната невъзможност за реализиране на планирани спортни събития, Сдружението ще претърпи и значителни неимуществени вреди във връзка с имиджа и доброто си име, а това ще рефлектира и върху позицията на българския автомобилен спорт на международния пазар. “ Отделно от това „Международното Рали България, същото отново няма да може да се проведе, поради отнемането на лиценза, и по-специално заради предварителното изпълнение на заповедта, обективираща това волоеизявление. А освен вредите върху имиджа на държавата в международен план, които ще причини непровеждането на това състезание, ще бъде безпредметно заплатена и съответната такса към FIA в размер на 2 590,00 евро. Позовавайки се на извършеното на 06.12.2021 г. одобрение на заявлението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от FIA, искателят твърди, че за него ще настъпят значителни и/или труднопоправими вреди, изразяващи се в невъзможността да се възползва от предоставените средства за изпълнение на цели, свързани с подобряване условията на автомобилния спорт.“

В самия документ също така са описани и по-детайлно причините поради които от ММС са издали заповедта за отнемането на лиценза на АФБ: „Въз основа на констатации, обективирани в Протокол № 1/06.04.2022 г. и Протокол № 2/16.05.2022 г., отразяващи работата на КЛР, е формулиран извод, че в заявлението си Сдружението е представило неверни данни по чл. 21, ал. 1, т. 14, вр. чл. 20, т. 9, вр. чл. 15, ал. 2, т. 3 ЗФВС, послужили за издаването на лиценза. Установено е, че както Сдружението, така и единадесет от общо петнадесет спортни клуба – членове на последното, са посочили, че разполагат със спортни обекти, които в действителност не отговарят на изискването на чл. 102, ал. 1 ЗФВС. Наред с това, наименованията на три от петнадесетте спортни клуба не са в съответствие с правилото, визирано в чл. 14, т. 1 от закона, т.к. макар да съдържат думата „клуб“, включват указания относно извършваната спортна дейност. И на последно място, са налице данни за свързаност между управителните органи на Сдружението и на „КЛУБ 4 Х 4 ЕКСПЕРТ“. В този смисъл, декларирайки съответствие с всички законови изисквания, Сдружението е представило неверни данни, които са послужили за издаването на лиценза.

Като доказателство по делото от АФБ са представили „различни договори за спонсорство, в това число: договор от 19.04.2022 г., сключен между „Сибила 2000“ ЕООД и Сдружение „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, във връзка с организацията на „Ралиспринт Дряново 2022 г.“, предвидено за провеждане на 23 и 24 юли 2022 г., договор от 14.04.2022 г., сключен между „БЕЛ ГРУПС“ ЕООД и Сдружението, във връзка с организиране на „Автокрос Девня 2022 г.“, което следва да се проведе на 27 и 28 август 2022 г., договор от 10.03.2022 г., сключен между „Мартекспорт“ ЕООД и Сдружението, относно събитие с наименование „Рали спринт Дряново 2022 г.“, което следва да се проведе на 23 и 24 юли 2022 г., договор от 05.04.2022 г., сключен между Сдружението и Сдружение „4 Х 4 АДВЕНЧЪР“, във връзка с организиране на състезание „Офроуд Клас Рали 2022“, което следва да се проведе на 14 – 16 октомври 2022 г. Видно от съдържанието на договорите, същите предвиждат обвързване на страните, по силата на което едната в качеството си на спонсор следва да представи на втората като спонсорирано лице (Сдружението) конкретна сума, срещу която спонсорираното лице следва да популяризира спонсора и неговата дейност на визираното състезания. Предвидена е възможност за прекратяване на договора в случай на невъзможност за неговото изпълнение поради отнемане на лиценза на спортната федерация (Вж.: чл. 8, ал. 3 от договорите). Но в този случай, по аргумент от чл. 9, ал. 2, се дължи неустойка в размер на 20% от договорената сума, която следва да бъде заплатена в срок до 5 дни от датата на прекратяването.

Представени са и договори за рекламна дейност, сключени от спортни клубове, членове на Сдружението, именно във връзка с предстоящите състезания, при неизпълнението на които също е предвидена имуществена санкция. По делото се съдържат и немалък брой договори, сключени между спортните клубове и Сдружението, по силата на които последното предоставя за ползване за сравнително продължителен период (най-често пет години) притежавани спортни обекти.

Според ВАС отнемането на лиценза „безспорно ще доведе до прекратяване на сключените договори и възникване на правото на изправната страна да иска заплащането на договорената неустойка, респ. адекватно обезщетяване на претърпените от неосъществилата се престация вреди. Това следва както от изричните клаузи, предвидени в част от разгледаните договори в тази насока, така и от общата уредба на договорите в гражданското право, съдържаща се в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). В този смисъл прекратяването на правомощията по ЗФВС по отношение на Сдружението се явява правопораждащ факт по отношение възникването на задължение за заплащането на съответните суми по неизпълнените договори. Дали тази финансова обвързаност ще причини на Сдружението значителни и/или труднопоправими имуществени вреди не е ясно, доколкото липсват данни за размера на всички задължения, който да бъде съотнесен към финансовата стабилност на субекта. Но е безспорно, че е налице нехипотетична възможност да се увреди доброто име на искателя и то пред множество лица, опериращи на съответния пазар, предвид немалкия брой сключени договори, което е трудно поправимо с оглед безспорно ограничения кръг от икономически оператори, заети в сферата. В този контекст винаги, когато става дума за изграждане на добро име в съответната общност, крайни мерки като отнемането на притежавания спортен лиценз създават негативен имидж, който е много трудно да бъде преодолян.

Наред с това, от представените доказателства е видно, че Сдружението ще претърпи трудно поправими вреди и в международен план.

От делото става ясно, че АФБ са кандидатствали за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата на Международната автомобилна федерация – ФИА. След надлежното одобрение, Сдружението е придобило качеството на бенефициер за сумата от 43 199,00 евро, която следва да разходва по начин, описан в заявлението, с което е сезирало институцията. Като от ВАС са вписали, че поради отнемането на лиценза от АФБ няма как да спазят договорката си с ФИА за усвояване на парите с които е закупена GPS система с която се проследяват автомобилите в рали дисциплината. На кратко поради липсата на лиценз от АФБ няма как да изпълнят своята част от сключените договори за спонсорство, както и ангажимента към ФИА.

От ВАС смятат че, „гореизложеното поставя под съмнение наличието на обществен интерес, който да бъде противопоставен на вредите, които може да претърпи Сдружението, а и лицата, представител на чийто интереси е същото, от предварителното изпълнение на издадената заповед.“ Поради тази причина те решават да спрат заповедта. Това тяхно решение може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.

Защо от ВАС спира заповедта за лиценза на БФАС?

В същото съобщение в сайта на АФБ се гласи, че друг състав на ВАС с определени от 4.08.2022 г. по адм. дело N6896/2022 г. спира допуснатото предварително изпълнение на Заповед N РД-10-2/13.07.2022 г. на министъра на младежта и спорта с която „Българска федерация по автомобилен спорт“ получава спортен лиценз.

Тук нашето тълкуване е, че един мотивите на АФБ срещу решението на ММС е, че от БФАС нямат лиценз за провеждането на международни състезания понеже той се държи от Сдружение „Съюз на българските автомобилисти“ (СБА).

Твърди (АФБ), че издаденият лиценз на БФАС не дава възможност на сдружението да организира международни състезания, тъй като не е член на FIA. Това ще накърни имиджа на страната ни пред световната автомобилна общност, както и че липсата на лиценз от FIA за БФАС ще доведе до нулев сезон за международни състезания. На 15.01.2022г. Сдружение АФБ е приел спортния календар за 2022г.. В календара е включено и Международното Рали България/02-04 септемврви 2022г., одобрено за провеждане от Министерството на младежта и спорта. Сдружението ще претърпи и значителни неимуществени вреди във връзка с имиджа и доброто си име, а това ще рефлектира и върху позицията на българския автомобилен спорт на международния пазар.

Заедно с това от АФБ се обосновават за негативни последици и с твърдението, „че „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ е единствен кореспондент на FIA, получил от Сдружение „Съюз на българските автомобилисти“ (СБА) правата да планира, организира и провежда автомобилни състезания и други прояви на автомобилен спорт на територията на Република България (РБ) съгласно устава и правилниците на FIA. Сочи, че макар в свое писмо Министерството на младежта и спорта (ММС) да изразява положителна позиция по отношение на планираното и вече няколко пъти отлагано състезание – Международното Рали България, същото отново няма да може да се проведе, поради издаването на лиценза на БФАС, и по-специално заради предварителното изпълнение на заповедта, обективираща това волоеизявление. По изложените съображения претендира спиране на предварителното изпълнение на атакуваната в основното производство заповед.

В следващите редове на решението от ВАС са изписали почти идентични текстове от решение по адм. дело N6303/2022 г. с които обосовават, че смятат искането на стопирането на заповедта за лицензирането на БФАС за основателно.

Като обобщение в решението си ВАС отбелязва, че няма как да има две едновременно лицензирани федерации и поради тази причина спира заповедта на ММС за издаване на лиценз на БФАС.

За съжаление за пореден път ставаме свидетели на поредната административна битка, която продължава да вреди на спорта вместо да му помага. За съжаление в желанието си да се докаже, кой е прав и кой е крив спорта ни отново е натискан надолу от лични интереси.

Какво следва?

Реално тези две решения на ВАС спират издадените заповеди от ММС, но не ги отменят. Какво обаче ще се случи тепърва ще разберем. Със сигурност обаче за краткото време което БФАС отново се завърна бе свършена изключително много работа, която за пръв път от няколко години показа, че у нас има компетентни хора, които могат и знаят, как да развиват родния спорт.

Ако сте открили правописна грешка молим да ни уведомите, като маркирате текста и натиснете Ctrl+Enter.

За Иван Ангелов Иванов 3170 Articles
Рали ентусиаст от горе до долу. Автомобилните спортове се превръщат в негова страст още от ранна възраст. Добре познат сред българските среди, Иван работи усилено по популяризирането на моторните спортове сред масовата публика в България. Пишете на Иван - [email protected]